ไส้กรองอุตสาหกรรม RO Membrane Ultratex BW 8040 (E)

ไส้กรองน้ำอุตสาหกรรม Membranes

ไส้กรองอาร์โอ (RO-membrane, Reverse Osmosis) Ultratex ขนาด 8"x 40" อัตราการการกรอง 10,500GPD 

เนื้อเยื่อเมมเบรน พันรอบแกนกลางลักษณะ Spiral ทำหน้าที่กรองสารละลายรวม (Total Dissolve Solids ,TDS) จากในน้ำ ไส้กรองมีขนาด 8 " x 40" ไส้กรอง มีความสามารถ

มีความสามารถในการกำจัดสารละลายต่างๆ ได้มากกว่า 99% สามารถกำจัดสารเคมี เชื้อไวรัส และสิ่งสกปรกต่างๆได้อย่างสมบูรณ์  

Visitors: 58,111